برج مسکونی پزشکان

  • موقعیت پروژه:لنگرود - چمخاله
  • کارفرما:پردیس ساحل چمخاله
  • سال ساخت:1395 - 1396